જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી, અમરેલી


  • પરિપત્ર નં ૬૩ ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ યોજના વર્ષ ૨૦૧૪-૧૫ અન્વયે માહિતી આપવા બાબત
  • પરિપત્ર નં ૬૨ જીલ્લા કક્ષાના સાયન્ટીફીક કાર્યક્રમ બાબત
  • પરિપત્ર નં ૬૧ જન ભાગીદારીથી ઘનિષ્ઠ વનીકરણ ઝુંબેશ બાબત
  • પરિપત્ર નં ૬૦ ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલ ધો-૧૧ સળંગ એકમ,ધો-૧૧,૧૨ વર્ગ વધારા તથા ધો-૧૨ પ્રથમ ક્રમિક વર્ગ વધા
  • પરિપત્ર ન-૫૯ વર્ધિત પેન્શન યોજના દરખાસ્તમા પૂર્તતા બાબત
  • સરસ્વતી સાધના યોજના (વિકસતી જાતી ) પરિપત્ર વર્ષ -૨૦૧૭-૧૮
  • પરિપત્ર નં ૫૮ વિશ્વ યોગ દિન ની ઉજવણી અંગે કાર્યવાહી કરવા અંગે
  • વિશ્વ યોગ દિન ન્યુ CD નિદર્શન (તા.૨૧ જુન ૨૦૧૭ )
  • પરિપત્ર નં ૫૭ ગણિત વિજ્ઞાન (માધ્યમિક) વિષયના શિક્ષકો ની તાલીમ બાબત
  • યોગ દિવસ સી.ડી. નિદર્શન ૨૧ જુન