જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી, અમરેલી


  • પરિપત્ર નં.૧૨૬ શાળામાં ન નોંધાયેલા ૧૪ થી ૧૮ વયજૂથના બાળકોનો સર્વે કરવા બાબત
  • ૧૫ મી ઓગસ્ટ ઉજવણી અંગે
  • પરિપત્ર નં ૧૨૪ ઈન્ફ્લુએન્ઝા- એ (H1N1))અંતર્ગત શાળાઓમાં તકેદારી રાખવા બાબત
  • પરિપત્ર નં ૧૨૩ સ્વચ્છ ભારત પખવાડિયાની ઉજવણી કરવા બાબત
  • યુવા ઉત્સવ -૨૦૧૭ માં ભાગ લેવા અંગે
  • પરિપત્ર નં ૧૨૨ પ્રાથમિક/માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા જાહેરનામું
  • પરિપત્ર નં ૧૨૧ પ્રાથમિક/માધ્યમિક ચિત્રકામ પરીક્ષા - ૨૦૧૭ જાહેરનામું
  • પરિપત્ર નં ૧૨૦ NSP અંગે CRC કો-ઓર્ડીનેટરને સહકાર આપવા બાબત
  • પરિપત્ર નં ૧૧૯ આધારકાર્ડ અંગે કામગીરી કરવા તથા પ્રમાણપત્ર મોકલવા અંગે
  • પરિપત્ર નં ૧૧૮ ૧૫મી ઓગસ્ટની ઉજવણીમાં વિદ્યાર્થીઓને હાજર રાખવા બાબત