જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી કચેરી, અમરેલી


 • પરિપત્ર નં ૧૯૨ ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ ની જાહેર પરીક્ષાના ફોર્મ ભરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૯૧ વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી માહિતી
 • પરિપત્ર નં ૧૯૦ All India ECI Quiz-2017 નું આયોજન કરવા બાબત પાના નં 1 થી 9 PDF
 • પરિપત્ર નં ૧૮૯ ધો-૧૦ અને ધો-૧૨ બોર્ડ પરીક્ષાના આવેદનપત્રો ભરવા અંગે
 • તા.૧૨/૧૦/૨૦૧૭ થી ૧૬/૧૦/૨૦૧૭ ની શિક્ષક તાલીમ ના કચેરી આદેશ
 • પરિપત્ર નં ૧૮૪ માર્ચ -૨૦૧૮ વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રાયોગિક પરીક્ષા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૮૩ આધારકાર્ડ રજીસ્ટર નિભાવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૮૨ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવા બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૮૧ સામાન્ય પ્રવાહ પરીક્ષા સુધારેલ કાર્યક્રમ
 • પરિપત્ર નં-૧૮૦ બાયસેગ અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં-૧૭૯ "પ્રાથમિક -માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા-૨૦૧૭" ની હોલટીકીટ ડાઉનલોડ કરવા બાબત
 • પરિપત્ર ૧૭૮ તમામ શાળાઓ ના દરેક વિદ્યાર્થીઓના પોસ્ટ ઓફિસમાં બચત ખાતા ખોલાવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૭૭ બેટી બચાઓ બેટી પઢાઓ સપ્તાહની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૭૬ RTI માહિતી
 • પરિપત્ર નં ૧૭૫ ધો-૧૨ હોલ ટીકીટ અંગે અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં-૧૭૩ ધો-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓને નીટ પરીક્ષા સંદર્ભે જરૂરી માર્ગદર્શન બાબ
 • પરિપત્ર નં. ૧૭૪ શિષ્યવૃતિ બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૭૨ શાળાઓમાં સલામતીના ધોરણો જાળવવા બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૭૧ મિશન અંત્યોદય (૨૦૧૭-૨૦૧૯) હેઠળ ૨ થી ૧૫ ઓક્ટોબર સ્વચ્છતા પખવાડિયાની ઉજવણી બાબત
 • પરિપત્ર નં- જીલ્લા કક્ષા યુવા ઉત્સવ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા અંગે.
 • અગત્યની સુચના:- Digital Gujrat Portal પર શિષ્યવૃત્તિ કામગીરી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૬૯ ઇન્સેન્ટીવ ટુ ગર્લ્સ યોજના ૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે ઓનલાઈન કાર્યવાહી બાબત
 • ગુજરાત ક્વીઝ ઝોન કક્ષાની સ્પર્ધા માટે સ્થળ ફેરફાર બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૬૬ ઉર્જા સરક્ષણ અંગે ચિત્રકલા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવા બાબત
 • પરિપત્ર -પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના online કરવા બાબત
 • પરિપત્ર ૧૬૮ અખબાર યાદી
 • પરિપત્ર નં. ૧૬૭ તા.૨૫-૦૯-૨૦૧૭ થી ૨-૧૦-૨૦૧૭ ખાદી સપ્તાહની ઉજવણી કરવા બાબત
 • પરિપત્ર નં ૧૬૫ સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર (૨૦૧૭-૧૮)પુરસ્કાર બાબત
 • પરિપત્ર ૧૬૪ સરકારી શાળા/મોડેલ સ્કુલ ની પંખા/ટ્યુબલાઈટ ની માહિતી આપવા બાબત.
 • પરિપત્ર નં. ૧૬૩ બિન શૈક્ષણિકની માહિતી મોકલવા બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૬૨ આચાર્ય અભિરુચિ કસોટી-(HMAT)-૨૦૧૭ ની પરિક્ષા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૬૧ દોડ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૬૦ સા.પ્ર. ના ગુજરાતી વિષય (પ્ર.ભાષા ) તેમજ ધો-૧૨ સા.પ્ર/વિ.પ્રના કમ્પ્યુટર અધ્યયનના ન
 • અખબારી યાદી
 • પરિપત્ર નં-૧૫૯ ધો-૯થી૧૨ ગ્રાન્ટેડ મા.અને ઉ.મા શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓને વિના મુલ્યે શિક્ષણ
 • પરિપત્ર નં-૧૫૮ સરકારી માધ્યમિક અને ઉ.મા. શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓને વિના મુલ્યે શિક્ષણ આપવા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૫૭ જાહેરનામું
 • પરિપત્ર નં. ૧૫૬ NTSE ના ફોર્મમાં પુરતા આધારો રજુ કરવા બાબત
 • ગુજરાત ક્વીઝ તાલુકા કક્ષાની સ્પર્ધા માટે સમય અને તારીખ નો કાર્યક્રમ
 • પરિપત્ર નં શાળા સિદ્ધિ કાર્યક્રમ માં ઓનલાઈન માહિતી અપલોડ કરવાની બાકી શાળાઓએ કામગીરી પૂર્ણ કર
 • માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગના શાળા વિકાસ સંકુલ કક્ષાના પ્રદર્શન ૨૦૧૭-૧૮ માં ભાગ લેવા બ
 • પરિપત્ર નં. ૧૫૨ ધોરણ - ૯ થી ૧૨ ની પ્રથમ વાર્ષિક પરીક્ષાની તારીખોમાં ફેરફાર બાબત
 • પરિપત્ર- 151 જિલ્લા યુવા ઇકો એમ્બેસેડર વકૃતત્વ સ્પર્ધા બાબત
 • ગુજરાત ક્વિઝ તાલુકા કક્ષાની એન્ટ્રી બાબત.
 • પરિપત્ર- ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન આયોજન બેઠક બાબત
 • પરિપત્ર -વિજ્ઞાન-ગણિત પ્રદર્શન ૨૦૧૭-૧૮ માં ભાગ લેવા બાબત
 • પરિપત્ર નં. ૧૪૯ કલા ઉત્સવ
 • પરિપત્ર નં ૧૪૮ સ્વચ્છ સંકલ્પ થી સ્વચ્છ સિદ્ધિ ન્યુ ઇન્ડિયા અંર્તગત નિબંધ સ્પર્ધા અને ચિત્ર સ
 • જીલ્લા કક્ષાની શાળાકીય અન્ડર-૧૯ એથલેટીક્સ ભાઈઓ/બહેનોની સ્પર્ધાના આયોજન બાબત
 • પરિપત્ર નં-૧૪૭ S.S.C. પરિક્ષા રીપીટર ફોર્મ ભરવા બાબત